Polityka prywatności

 

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności, zawierającą informację odnośnie sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających z sklepu internetowego prowadzonego przez nas pod adresem https://uashmama.com.pl, którego dalej będziemy nazywać ?Sklepem?, a zatem dotyczy Ciebie.

Polityka określa w szczególności zasady gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych pozyskiwanych przez nas zarówno podczas rejestracji konta w Sklepie, korzystania ze Sklepu, w razie dokonywania zakupów bez zakładania konta, a także w przypadku rozpoczęcia subskrybowania newslettera oraz w przypadku uczestnictwa w programie lojalnościowym.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości, uwagi dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, prosimy Cię o kontakt.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych jest firma Vento Artur Manowiecki z siedzibą w Poznaniu Os. Na Murawie 6b/12 61-655 Poznań NIP:784-174-37-37 REGON:634339408. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach na terenie Unii Europejskiej. Korzystamy z bezpiecznego protokół szyfrowania komunikacji SSL

 

KRĄG OSÓB, KTÓRY MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Do Twoich danych osobowych dostęp mamy wyłącznie my i hostingodawca. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych podmiotom z którymi nie mamy podpisanych umów o podpowiedzenie przetwarzania danych osobowych.

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzania Twoich danych osobowych również w celach promocyjnych i marketingowych lub w celu otrzymywania informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej, lub w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z dokonanego zakupu, to wówczas możemy powierzyć Twoje dane osobowe jednemu z współpracujących z nami podmiotów.

Poza ww. przypadkami Twoje dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa oraz wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na nasze zlecenie w celu dostarczenia Ci zamówionych towarów, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w celu zapłacenia przez Ciebie za zamówione towary.

Gwarantujemy, że w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych przez podmioty inne niż my, dążymy do tego aby zapewniały one odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

CELE I ZAKRES PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Ciebie dane osobowe, będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, w celu marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług, a także w celu umożliwienia Ci uczestnictwa w naszym programie lojalnościowym Uashmama oraz w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu.

W celu wykonania umowy będziemy przetwarzać podane przez Ciebie następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, NIP, nazwę firmy, adres dostawy, historię zamówień, nr karty lojalnościowej, płeć, datę urodzenia.

W celu wysyłania Ci informacji i materiałów handlowych w formie newslettera, będziemy przetwarzać podany przez Ciebie adres e-mail i numer telefonu.

W celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu, będziemy przetwarzać podany przez Ciebie numer telefonu.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Ci korzystanie ze Sklepu, Aplikacji i usług świadczonych drogą elektroniczną przez nas.

W przypadku, gdybyśmy planowali dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformujemy Cię o tym innym celu oraz udzielimy Ci wszelkich innych stosownych informacji.

PODSTAWY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas stanowi:

1)    konieczność realizacji umowy (umów) zawartej z Tobą, jak również podjęcie działań przed zawarciem takich umów na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2)    przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3)    Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych lub w celu otrzymywania informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej, lub w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zbieramy dane osobowe wyłącznie bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą. Oznacza to, że Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane wyłącznie na ww. podstawach i zostały uzyskane od Ciebie.

TWOJE PRAWA

Szanujemy przysługujące Ci prawo do ochrony danych osobowych, dlatego zapewniamy Ci możliwość zarządzania nimi. W tym celu możesz kontaktować się z nami na adres e-mail: info@uashmama.com.pl lub skorzystać ze swojego konta na uashmama.com.pl

Przysługują Ci następujące prawa:

1)    prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji:

 1. a)    o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych,
 2. b)   od kiedy Twoje dane są przetwarzane,
 3. c)    źródle z którego pochodzą Twoje dane,
 4. d)      odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane;

2)    do sprostowania Twoich danych osobowych, gdy okażą się one nieprawidłowe;

3)    do uzupełnienia Twoich danych osobowych, jeśli są one niekompletne;

4)    do usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli:

 1. a)    administrator zrealizował już cel, w którym zostały zebrane dane osobowe i nie są już one niezbędne do tych celów,
 2. b)   cofniesz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonym celu,
 3. c)    wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas,
 4. d)    Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. e)    jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegamy;

5)    do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych jeśli:

 1. a)    uważasz, że w sposób nieprawidłowy je przetwarzamy –  na okres sprawdzenia, czy masz rację,
 2. b)   zostanie stwierdzone, że niezgodnie z prawem przetwarzamy Twoje dane osobowe, jednak Ty sprzeciwiasz się ich usunięciu i żądasz tylko ograniczenia ich przetwarzania,
 3. c)    nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. d)    wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania; wówczas ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych, do czasu stwierdzenia, czy nie istnieją po naszej stronie prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec Twoich podstaw;

6)    do przeniesienia Twoich danych osobowych; wówczas otrzymasz w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane, które dostarczyłeś nam, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z Tobą, jak również konieczne do podjęcie działań przed zawarciem takiej umowy na Twoje żądanie;

7)    do sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, w tym profilowania;

8)    w razie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;

9)    do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz że przetwarzanie danych osobowych przez nas narusza przepisy RODO.

COFNIĘCIE ZGODY

Umożliwiamy Ci cofnięcie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli uważasz, że nie chcesz już korzystać z konta w Sklepie wystarczy, że je samodzielnie usuniesz w zakładce Konto/Twój profil na stronie Sklepu lub poinformujesz nas o tym drogą korespondencyjną na adres: Vento Artur Manowiecki os Na Murawie 6b/12 61-655 Poznań lub drogą elektroniczną na e-mail: info@uashmama.com.pl.

Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w celach promocyjnych i marketingowych lub w celu otrzymywania informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej, lub w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu, możesz cofnąć swoją zgodę w wyżej opisany sposób.

Zrezygnować z subskrypcji newslettera możesz poprzez kliknięcie w link znajdujący się w treści newslettera.

OCHRONA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Chronimy Twoje dane osobowe podczas dokonywania zakupów w Sklepie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.

Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Podejmujemy wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:

1)      poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;

2)      uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

3)      adekwatne, odpowiednie i nienadmierne;

4)      dokładne i aktualne;

5)      nie przechowywane dłużej niż to konieczne;

6)      przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;

7)      bezpiecznie przechowywane;

8)    nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Twoich danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od nas, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Twoich danych osobowych w tajemnicy.

Dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy, okres subskrypcji newslettera lub okres utrzymywania konta w Sklepie, a także na czas, w którym strony mogą dochodzić wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży lub przez okres, w którym na podstawie przepisów zobowiązani jesteśmy przechowywać dokumentację księgową.

ZMIANA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku, gdy Twoje dane osobowe ulegną zmianie prosimy Cię o ich samodzielne zaktualizowanie w koncie użytkownika, o ile zostało założone lub o powiadomienie nas o tym fakcie drogą korespondencyjną lub drogą elektroniczną na adres info@uashmama.com.pl.

Posiadania przez nas Twoich aktualnych danych osobowych, jest niezbędne do zapewnienia Ci jak najlepszej jakości usług i poziomu bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

COOKIES

Chcemy Cię poinformować, że korzystamy z plików ?cookies? (ciasteczka).

Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Twoim urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu).

Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Ciebie, ale umożliwiają nam określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Sklep i co Cię najbardziej zainteresowało w Sklepie.

Wykorzystujemy wewnętrzne pliki cookies w celu:

1)    zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu i Aplikacji;

2)    statystycznym;

3)    przystosowania Sklepu do Twoich preferencji.

Możemy umieszczać na Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.

Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.

Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Użytkownika jako zalogowanego.

Pliki trwałe to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze Sklepu i Aplikacji, w tym danych na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Sklepu i Aplikacji, usprawnienia działania Sklepu i Aplikacji za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Sklepu i Aplikacji, zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących ich preferencji, pokazywania Klientom, że są zalogowani w Sklepie lub Aplikacji.

Sklep korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Twoim urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w Sklepie oraz sposobu korzystania ze Sklepu.

Wykorzystujemy w celu reklamy Sklepu i świadczonych przez siebie usług Google AdWords, które używa plików cookies umieszczonych na Twoim urządzeniu.

W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies pozostawione przez Sklep z Twojego urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Twojej przeglądarki internetowej.

Możesz również zablokować dostęp plików cookies do Twojego urządzenia poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki. Może to jednak utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu.

Korzystamy z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego używasz łącząc się ze Sklepem tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiego korzystasz, o IP Twojego komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.

Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w Sklepie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Ciebie.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

W celu zapewnienia Ci jak najwyższego poziomu ochrony Twoich danych osobowych dostosowanego do zmieniającej się rzeczywistości, a także do zmieniających się przepisów prawa, zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności.

Preferencje plików cookies

Niezbędne

Niezbędne
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Te pliki cookie zapewniają działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny. Anonimowo.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie są stosowane, by wyświetlać użytkownikom odpowiednie reklamy i kampanie marketingowe. Te pliki śledzą użytkowników na stronach i zbierają informacje w celu dostarczania dostosowanych reklam.

Analityczne

Analityczne pliki cookie są stosowane, by zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki pomagają zbierać informacje o wskaźnikach dot. liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Funkcjonalne

Funkcjonalne pliki cookie wspierają niektóre funkcje tj. udostępnianie zawartości strony w mediach społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcjonalności podmiotów trzecich.

Wydajnościowe

Wydajnościowe pliki cookie pomagają zrozumieć i analizować kluczowe wskaźniki wydajności strony, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia dla użytkowników.